Warszawa, 20.03.2020.

 

                                                                                   Trenerzy zawodników i drużyn

                                                                                   Towarzystwa Sportowego „Gwardia Warszawa”

                                                                                   Rodzice i opiekunowie prawni zawodników

                                                                                   Towarzystwa Sportowego „Gwardia Warszawa”

 

Szanowni Państwo

 

 

Biorąc pod uwagę decyzje o wprowadzeniu Stanu Epidemicznego i przestrzeganie jego rygorów, Zarząd Towarzystwa Sportowego „GWARDIA WARSZAWA” podjął w dniu 20.02.2020. uchwałę o zawieszeniu do odwołania zajęć treningowych przeprowadzanych w warunkach standardowych.

Jednocześnie Zarząd Klubu w dn. 20.03.2020. podjął uchwałę umożliwiającą trenerom od

  1. 21.03.2020 do dn. 30.04.2020 pracę zdalną, zgodną z zasadami ujętymi w Specustawie z dn.02.03.2020.(dot. m.in. zapewnienia ochrony i poufności danych, ciągłości wykonywania zadań, możliwości technicznych wykonania zadań).

W/w uchwały mają na celu kontynuacje realizacji przez Klub zadania publicznego pn. „Szkolenie i Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży”.

Sportowa praca „on- line”, ma stanowić alternatywną formę spędzania czasu wolnego w domu.

Ponadto praca zdalna ma na celu podtrzymanie na możliwie wysokim poziomie formy sportowej zawodników.

W związku z powyższym, zwracamy się do trenerów TS „Gwardia” o  prowadzenie zajęć dla chętnych zawodników w warunkach domowych.

Pracownicy obsługi technicznej zostaną skierowani do pracy przy bieżącej konserwacji obiektów i sprzętu klubowego.

Trenerzy do czasu opracowania przez Klub obligatoryjnego sposobu komunikacji, monitorowania oraz rejestracji zajęć proszeni są o prowadzenie w/w czynności wg własnych ustaleń (przesyłają zawodnikom konspekty treningowe i rejestrują ich realizację – ilość zawodników, temat i czas trwania zajęć).

 

 

 

    Warszawa, 11.03.2020.

 

  Trenerzy zawodników i drużyn

  Towarzystwa Sportowego „Gwardia Warszawa”

  Rodzice i opiekunowie prawni zawodników

  Towarzystwa Sportowego „Gwardia Warszawa”

 

Szanowni Państwo

 

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych zawodników poprzez zmniejszenie ryzyka zarażenia koronawirusem, biorąc pod uwagę decyzje podjęte przez Pana Premiera, rekomendowane przez Ministerstwo Sportu, Burmistrza Dzielnicy Mokotów oraz Główny Inspektorat Sanitarny, Zarząd Towarzystwa Sportowego „GWARDIA WARSZAWA” podjął uchwałę o czasowym / 16.03.2020 do 20.03.2020 / zawieszeniu zajęć treningowych. Decyzja ta jest spowodowana koniecznością ustalenia możliwości bezpiecznego korzystania z obiektów sportowych. Jednocześnie informujemy, iż trenerzy pozostają w gotowości do pracy. Wszystkie nieodbyte zajęcia zostaną zrealizowane w innych, uzgodnionych terminach. Zarząd TS „Gwardia Warszawa” będzie na bieżąco informował o nowych decyzjach.

 

Do wiadomości

Marcin Nowocień – Naczelnik Biura Sportu i Rekreacji Miasta st. Warszawy

 

 

           Za Zarząd

                  /-/

         Dariusz Morawa

               Prezes

  Towarzystwa Sportowego

  „GWARDIA WARSZAWA”