Uchwała zarządu z dnia 26.03.2021

Trenerzy zawodników i drużyn

Towarzystwa Sportowego „Gwardia Warszawa”

Rodzice i opiekunowie prawni zawodników

Towarzystwa Sportowego „Gwardia Warszawa”

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. ( Dz. U. poz. 546 ) dotyczącą zmian w zakresie obostrzeń , Zarząd Towarzystwa Sportowego „GWARDIA WARSZAWA” podjął w dniu 26.03.2021. uchwałę o zawieszeniu do dnia 09.04.2021 r. zajęć treningowych przeprowadzanych w warunkach standardowych.

Jednocześnie Zarząd Klubu w dn. 26.03.2021 r. podjął uchwałę umożliwiającą trenerom od dn. 29.03.2021 r. do dn. 09.04.2021 r. pracę zdalną, zgodną z zasadami ujętymi w Specustawie z dn.02.03.2020 r. (dot. m.in. zapewnienia ochrony i poufności danych, ciągłości wykonywania zadań, możliwości technicznych wykonania zadań).

W/w uchwała ma na celu kontynuacje realizacji przez Klub zadania publicznego pn. „Szkolenie i Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży”. Metody pracy określone przez Biuro Sportu i Rekreacji dla miasta stołecznego Warszawy pozostają takie jak w roku ubiegłym.

Trenerzy którzy zdecydują się na odrabianie zajęć mogą prowadzić treningi on-line, wg własnych metod. Zajęcia tak prowadzone nie będą uznane przez Biuro Sportu i Rekreacji.

Informujemy, iż wszystkie nieodbyte zajęcia będzie można zrealizować w kolejnych miesiącach, w tym również w wakacje, aby zrealizować wymagane pensum godzin – odpowiednio dla szkolenia podstawowego 114 g i szkolenia zasadniczego 171 g.

Zalecamy trenerom TS „Gwardia” pracę zdalną dla zawodników w warunkach domowych.

Praca zdalna ma na celu podtrzymanie na możliwie wysokim poziomie formy sportowej zawodników oraz ma stanowić alternatywną formę spędzania czasu wolnego w domu.

Pracownicy obsługi technicznej zostaną skierowani do pracy przy bieżącej konserwacji obiektów i sprzętu klubowego.

Zwracamy się ze szczególną prośbą do Rodziców i Opiekunów Prawnych naszych zawodników o zrozumienie, współpracę i pomoc, mając na celu przetrwanie kolejnego, trudnego okresu oraz powrót do normalnego funkcjonowania.

Zarząd TS „Gwardia Warszawa” będzie na bieżąco informował o kolejnych decyzjach.

Dariusz Morawa

Prezes Towarzystwa Sportowego „GWARDIA WARSZAWA”